hotlie
Logo


Thuộc tính áo

minimum quantity: 0
Tổng cộng:
Tiền áo: 0 đ Tiền in: 0 đ Tiền ảnh: 0 đ Tổng cộng: 100 đ Tiết kiệm: 123 đ

KÍch thước & Vị trí

Rộng
Cao
Cho phép chỉnh kích thước
Rotate
°
Chọn màu của bạn
Lật Canh giữa
Chọn font
màu chữ
Kiểu chữ
Canh lề
Outline
Rộng
Cao
Cho phép chỉnh kích thước
Rotate
°
Lật Canh giữa
Nhập đầy đủ danh sách tên và số điện thoại của bạn

Tên Số Size